رسانه تک موزیک تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.
خانه » دانلود آهنگ دیس لاو » دانلود آهنگ مهراب بنام جرم

دانلود آهنگ مهراب بنام جرم

همینک از سایت تک موزیک آهنگ دیس لاو و غمگین مهراب جرم با کیفیت عالی و متن
آهنگ قرار داده شد امیدوارم از شنیدنش آهنگ مهراب جرم لذت ببرید و در قسمت نظرات میتونید نظر خود را درباره این آهنگ بیان کنید

music Mehrab ♪ jorm

منتشر شد

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب بروید

متن آهنگ دیس لاو مهراب جرم

تــو ــــچرا ــــانــقدر ــــهوــامو ــــداری
شما ــــچرا ــــانــقدر ــــهوــای ــــمنــو ــــداری
رضا ــــداداش ــــاوــن ــــدختــره ــــکه ــــتــو ــــاوــن ــــماشین
ــــکنــار ــــاوــن ــــمرده ــــاز ــــقوــل ــــمن ــــبرو ــــبگوــ
راســت ــــمیگه ــــتــو ــــچرا ــــانــقدر ــــهوــاشو ــــداری
هوــای ــــاوــنــم ــــمث ــــمن ــــداری
مث ــــمن ــــبهش ــــمیگی ــــدوــســت ــــدارم
مث ــــمن ــــآخرش ــــقصه ــــقراره ــــدوــرش ــــبنــدازی
بی ــــمروــتــ..
به ــــکامت ــــهمه ــــزخمایی ــــکه ــــبه ــــمن ــــزدی ــــحلــالــتــ
یه ــــروــزی ــــمیرســه ــــکه ــــاوــنــم ــــتــوــرو ــــنــخوــادتــ
آخه ــــهیچی ــــنــباشه ــــیه ــــروــزی ــــتــو ــــعشقم ــــبوــدی
برو ــــحلــالــتــ
کاری ــــکه ــــکردی ــــرو ــــبا ــــقلــبم ــــهیچکســی ــــنــکرد
با ــــاینــکه ــــگریه ــــمیکنــم ــــمیگم ــــبرنــگرد
تــو ــــمال ــــمن ــــنــبوــدی ــــو ــــنــمیشی ــــآخرش ــــکه ــــچی
میخوــاســتــی ــــاز ــــدلــت ــــبرم ــــکه ــــمال ــــدیگری ــــبشی
تــو ــــجــای ــــمن ــــبشی ــــبه ــــچی ــــامید ــــداری
با ــــتــوــام ــــتــوــیی ــــکه ــــصدامو ــــمیشنــوــی
تــو ــــهیچی ــــنــمیدوــنــی ــــکه ــــچی ــــاوــمده ــــســرم
تــو ــــهیچی ــــنــمیدوــنــی ــــاز ــــبدبختــیای ــــزنــدگیم
چنــدتــا ــــرفیق ــــبوــدیم ــــقســم ــــخوــرده ــــبوــدی
از ــــاوــن ــــچنــدتــا ــــرفیق ــــمهراب ــــفقط ــــوــایســاد
تــنــها ــــدلــخوــشیمم ــــعشق ــــاوــلــم ــــبوــد
رفتــم ــــکه ــــبرگردم ــــدیدم ــــرفیقم ــــپــاش ــــوــایســاد
الــهی ــــبمیرم ــــبرات ــــای ــــقلــب ــــبی ــــکســم
مظلــوــمی ــــبه ــــخدا
تــو ــــاین ــــدنــیا ــــهیشکی ــــعاشق ــــتــو ــــنــشد
همســاز ــــنــشدن ــــهمدم ــــنــبوــدنــ
به ــــخدا ــــدســت ــــمن ــــنــی ــــانــگار ــــتــقدیر ــــتــوــرو ــــبا ــــخوــن ــــنــوــشتــه
عدالــتــت ــــکجــاســت ــــخدا ــــبخدا ــــاینــا ــــظلــمه
آهای ــــدلــکم ــــتــا ــــتــو ــــباشی ــــدیگه ــــعاشق ــــنــشی
مگه ــــنــمیدوــنــی ــــتــو ــــاین ــــدنــیا ــــعاشق ــــشدن ــــجــرمه
ببین ــــموــی ــــســفیدم ــــببین ــــدیگه ــــبریدم
ببین ــــبعد ــــنــبوــدت ــــمن ــــچه ــــدردی ــــکشیدم
ببین ــــتــنــهاییامو ــــببین ــــبغض ــــشباموــ
ببین ــــچقدر ــــغریبم
یک ــــیک ــــیک ــــیک ــــقلــب ــــشکســتــه ــــکنــج ــــاین ــــخوــنــه ــــداره ــــپــر ــــمیزنــه
کوــری ــــنــمیبینــی ــــخوــدشو ــــبه ــــاین ــــدرو ــــاوــن ــــدر ــــمیزنــه
منــه ــــبی ــــصاحاب ــــمیخوــاســتــم ــــوــاســه ــــتــو ــــخاطره ــــشم
خاطره ــــمیســازی ــــبا ــــکی ــــاین ــــیعنــی ــــگوــرمو ــــگم ــــکنــم ــــخاطره ــــشم
بر ــــصاحابت ــــلــعنــت ــــمن ــــکه ــــمیمیرم ــــبیا
یذره ــــخاکم ــــبخوــن ــــفاتــحشم
حیا ــــنــکن ــــچشای ــــمن ــــنــمیبینــه
یهوــیی ــــبگو ــــمیخوــام ــــبرم ــــازش ــــحاملــه ــــشم
تــنــها ــــیه ــــقلــب ــــبی ــــقرار
یه ــــاشک ــــموــنــده ــــاز ــــتــو ــــیادگار
رو ــــچشمام ــــهنــوــزم ــــجــاتــه
برگردچشمام ــــبراتــه
ببین ــــموــی ــــســفیدم ــــببین ــــدیگه ــــبریدم
ببین ــــبعد ــــنــبوــدت ــــمن ــــچه ــــدردی ــــکشیدم
ببین ــــتــنــهاییامو ــــببین ــــبغض ــــشباموــ
ببین ــــچقدر ــــغریبم
کوــچ ــــمیکنــم ــــمثل ــــپــرنــده ــــای ــــکه ــــتــنــهاســتــ
شبای ــــبدوــن ــــتــو ــــوــاســم ــــهرشبش ــــیلــداســتــ
آرزو ــــداشتــم ــــمثل ــــداشتــن ــــتــوــ
تــو ــــرفتــی ــــهمه ــــآرزوــهام ــــخاطره ــــشد
قلــب ــــمن ــــمال ــــتــو ــــبوــد ــــقلــب ــــتــو ــــمال ــــهمه
دنــبال ــــچی ــــمیگردی ــــقلــبی ــــکه ــــدیگه ــــنــمیزنــه
تــو ــــاین ــــشهر ــــشلــوــغ ــــمیوــن ــــاینــهمه ــــگرگ
کی ــــمیاد ــــبره ــــبوــدنــشو ــــوــاســه ــــتــو ــــفریاد ــــبزنــه
تــو ــــمیخوــاســتــی ــــوــاســه ــــمن ــــخاطره ــــشی ــــچی ــــشد ــــها
از ــــهمه ــــدل ــــبکنــی ــــمال ــــمن ــــشی ــــچی ــــشد ــــها
نــشد ــــاوــنــجــوــری ــــکه ــــمیخوــاســتــیم ــــبشه ــــرفتــی ــــتــهش
نــگفتــی ــــمیشکنــی ــــد ــــآخه ــــاین ــــقلــب ــــبد ــــمصبه
منــه ــــمجــنــوــنــو ــــشبا ــــآوــارگی ــــو ــــخط ــــرو ــــتــنــ
تــوــی ــــاین ــــدنــیا ــــنــشد ــــمال ــــخوــدم ــــباشی
وــلــی ــــتــو ــــاوــن ــــدنــیا ــــحتــی ــــزیر ــــخاک ــــپــهلــوــتــم
ببین ــــموــی ــــســفیدم ــــببین ــــدیگه ــــبریدم
ببین ــــبعد ــــنــبوــدت ــــمن ــــچه ــــدردی ــــکشیدم
ببین ــــتــنــهاییامو ــــببین ــــبغض ــــشباموــ
ببین ــــچقدر ــــغریبم
از ــــشیرینــیاش ــــگذشت ــــرســیدیم ــــبه ــــتــهش
تــه ــــهر ــــقصه ــــخب ــــتــلــخی ــــام ــــداره
باشه ــــقبوــل ــــاوــن ــــاز ــــهمه ــــنــظر ــــبهتــر
وــلــی ــــمثل ــــمن ــــکه ــــتــوــرو ــــدوــســت ــــنــداره
تــو ــــدیگه ــــمال ــــمن ــــنــیســتــی ــــاره ــــاینــو ــــخوــب ــــمیدوــنــم
اما ــــهنــوــزم ــــمیشینــم ــــپــشت ــــدر ــــکه ــــببینــمتــ
میبینــی ــــمن ــــچقدر ــــدیوــوــنــم
تــو ــــعکســاش ــــدیدمتــ
ازش ــــپــرســیدم ــــاین ــــکیه ــــگفت ــــمال ــــچنــد ــــســال ــــپــیشه
بی ــــشرف ــــو ــــببین ــــداره ــــتــو ــــروــم ــــدروــغ ــــمیگه
اصن ــــپــیش ــــخوــدش ــــنــگفت ــــرفیقمم ــــافســرده ــــمیشه
این ــــدنــیا ــــبا ــــهمه ــــخوــب ــــو ــــبدش ــــمیره
وــلــی ــــتــو ــــیه ــــروــز ــــمیفهمی ــــکه ــــدیگه ــــخیلــی ــــدیره
بهم ــــخبر ــــرســید ــــکه ــــقید ــــمنــو ــــزدی ــــآره
شبا ــــیادت ــــمیوــفتــم ــــعجــب ــــحس ــــو ــــحالــی ــــداره ــــ

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ های ( مهراب )
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است